Vui lòng chọn các lựa chọn đúng nhất với bạn để iHE có thể đưa ra bài kiểm tra phù hợp nhất dành riêng cho bạn!

Bài kiểm tra cá thể hóa (Personalized Tests)

[ult_buttons btn_title=”Bạn là Sinh Viên?” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fiheartenglish.vn%2Fcategory%2Fstudent-tests%2F|||rel:nofollow” button_bg_img=”id^5127|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/03/Bai-kiem-tra-Tieng-Anh-danh-cho-sinh-vien.jpg|caption^null|alt^null|title^Bai kiem tra Tieng Anh danh cho sinh vien|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Bạn là Người Đi Làm?” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fiheartenglish.vn%2Fcategory%2Fprofession-tests%2F|||rel:nofollow” button_bg_img=”id^5083|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/03/Giáo-viên.jpg|caption^null|alt^null|title^Giáo viên|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

Bài kiểm tra kỹ năng (Skill Tests)

[ult_buttons btn_title=”Kỹ năng Đọc” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#374dcc” button_bg_img=”id^5219|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/04/bài-test-kỹ-năng-đọc.jpg|caption^null|alt^null|title^bài test kỹ năng đọc iHE|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Kỹ năng Tổng Hợp” btn_title_color=”#dd3333″ btn_bg_color=”#ffffff” button_bg_img=”id^5225|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/04/bài-test-kỹ-năng-tổng-họp-iHE-2.jpg|caption^null|alt^null|title^bài test kỹ năng tổng họp iHE|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Kỹ năng Viết” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#dd3333″ button_bg_img=”id^5180|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/04/as.jpg|caption^null|alt^null|title^as|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Kỹ năng Nói” button_bg_img=”id^5218|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/04/bài-kiểm-tra-kỹ-năng-nói-iHE.jpg|caption^null|alt^null|title^bài kiểm tra kỹ năng nói iHE|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”Kỹ năng Nghe” button_bg_img=”id^5217|url^https://iheartenglish.vn/wp-content/uploads/2019/04/bài-kiểm-tra-kỹ-năng-nghe-iHE.jpg|caption^null|alt^null|title^bài kiểm tra kỹ năng nghe iHE|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]