Welcome to iHe


Mỗi học viên iHeartEnglish sẽ làm việc với các chuyên gia iHE ngay từ ngày đầu tiên để đảm bảo các thông tin được thu thập và tích hợp một cách hiệu quả nhất, tạo nên chương trình học cá thể (personalized study plan) với các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có thể kiểm chứng.

Personalized education là gì ?

Phương pháp giáo dục cá thể lấy học sinh làm trung tâm và được xem là phương pháp thay thế cho cách giảng dạy truyền thống “một chương trình phù hợp tất cả học sinh

Xem Thêm

Giới thiệu về iHeartEnglish

iHeartEnglish (iHE) là dự án đào tạo tiếng Anh sử dụng phương pháp giáo dục cá thể hoá làm nền tảng để giải quyết nhu cầu học tiếng Anh của từng học viên.

 

Mỗi học viên iHeartEnglish sẽ làm việc với các chuyên gia iHE ngay từ ngày đầu tiên để đảm bảo các thông tin được thu thập và tích hợp một cách hiệu quả nhất, tạo nên chương trình học cá thể (personalized study plan) với các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có thể kiểm chứng.

Với iHE, học viên sẽ học nhanh hơn, nhớ nhiều hơn

iHeartEnglish (iHE) là dự án đào tạo tiếng Anh sử dụng phương pháp giáo dục cá thể hoá làm nền tảng để giải quyết nhu cầu học tiếng Anh của từng học viên.

Mỗi học viên iHeartEnglish sẽ làm việc với các chuyên gia iHE ngay từ ngày đầu tiên để đảm bảo các thông tin được thu thập và tích hợp một cách hiệu quả nhất, tạo nên chương trình học cá thể (personalized study plan) với các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có thể kiểm chứng.

Với iHE, học viên sẽ học nhanh hơn, nhớ nhiều hơ

Quyền lợi của học viên iHE

Questionaire

Bạn chưa tìm được chiến lược học
phù hợp nhất ?